Zahrani?ný trh


Spolo?nos? MEVAK a.s. je v sú?asnosti aktívna na nieko?kých zahrani?ných trhoch a spolupracuje s viacerými zahrani?nými klientmi. Dlhodobé vz?ahy má najmä s distribútormi z ?eskej republiky:

 

Podstránky

Vyh?adávanie