História spolo?nosti Mevak a.s.


   Dejiny spolo?nosti MEVAK a. s. sa za?ali písa? v roku 1951, ke? bola z výrobného oddelenia Štátneho vedeckého veterinárneho ústavu v Bratislave vytvorená Bioveta – štátny veterinárny výrobný ústav, ktorého sídlom sa pod vedením MVDr. Ivana Braunera o tri roky neskôr stala Nitra. V spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach bolo zriadené výskumné a vývojové pracovisko, ktorého poslaním bol výskum imunoprofylaxie infek?ných ochorení všetkých druhov hospodárskych aj úžitkových zvierat. Nákazová situácia, hlavne v chovoch ošípaných a hydiny, vyžadovala ?o najrýchlejšie a najefektívnejšie vyvinutie a výrobu celého radu o?kovacích látok. Koncom šes?desiatych rokov boli do výrobného programu zaradené vitamínové a minerálne k?mne doplnky a prudko vzrástla výroba farmaceutík a diagnostických látok. MEVAK sa rýchlo stal významným hrá?om a získal poves? výrobcu preparátov vysokej kvality.

    V roku 1992 bol štátny podnik pretransformovaný na akciovú spolo?nos?. Vybudovaním a zavedením nových výrobných priestorov do prevádzky a s vysoko kvalifikovanou vedeckou základ?ou odborných pracovníkov spolo?nos? splnila požiadavky EU na udelenie certifikátu správnej výrobnej praxe, ?ím potvrdila kvalitu svojej produkcie na najvyspelejších európskych trhoch.

    V sú?asnosti sú aktivity spolo?nosti MEVAK a. s. zamerané najmä na výrobu veterinárnych farmaceutík, biopreparátov a niektorých diagnostických látok.