Etický kódex spolo?nosti MEVAK a.s.


Preambula

MEVAK a.s. podniká v oblasti farmaceutického priemyslu. Hlavnými ?innos?ami spolo?nosti sú:

vývoj, výskum a výroba

  • profylaktických a lie?ebných sér a o?kovacích látok, krvných derivátov, veterinárnych hromadne vyrábaných lie?ivých prípravkov, farmaceutických prípravkov, chemických výrobkov pre priemysel ur?ených pre živo?íšnu výrobu,
  • baktericídnych, fungicídnych a dezinfek?ných prípravkov,
  • prípravkov ur?ených pre diagnostické ú?ely.

Spolo?nos? MEVAK a.s. je spolo?nos?ou uznávajúcou tradície, kultúru a morálku. Morálne správanie, ?estnos?, zodpovednos? a profesionalita sú pre nás samozrejmos?ou.

Rešpektovanie etiky má pre nás význam z h?adiska zve?a?ovania  a prospechu celej spolo?nosti. Etické konanie má ve?ký význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spolo?nosti.

Prioritnými cie?mi spolo?nosti pri pôsobení na verejnosti, v obchodnom prostredí a vo?i svojím akcionárom sú jej prosperita, udržanie si dobrého mena, dobrej povesti a rast podnikovej hodnoty a.s.

Etický kódex vyjadruje našu vô?u prihlási? sa k spolo?enskej zodpovednosti za naše aktivity. Deklaruje pravidlá správania pre zamestnancov a ?lenov orgánov akciovej spolo?nosti MEVAK pri plnení svojich zamestnaneckých alebo ?lenských povinností a usmer?uje ich konanie a vystupovanie pri výkone podnikate?ských aktivít a podnikových ?inností.

Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú záväzné pre každého zamestnanca spolo?nosti. Vychádza z princípov zodpovednosti, ?estnosti, tolerancie a rešpektovania ?udskej dôstojnosti.

1. Záväzok vo?i akcionárom

Akciová spolo?nos? MEVAK  sa zaväzuje vytvára? podmienky pre komplexnú a dôslednú informovanos? akcionárov o prijímaní rozhodnutí, ktoré majú významný vplyv na uskuto??ovanie záujmov akcionárov i rozvoja akciovej spolo?nosti. Pri zabezpe?ovaní uvedenej informovanosti presadzuje akciová spolo?nos? zásadu rovnosti pri poskytovaní informácií a chráni svoje záujmy i záujmy všetkých akcionárov pred takými spojenectvami akcionárov, ktorými by sa usilovali o presadenie len vlastných záujmov niektorých z nich.

2. Záväzok vo?i  zamestnancom

MEVAK a. s. dôsledne dodržiava Zákonník práce, kolektívnu zmluvu a ostatné pracovno-právne predpisy.

So zamestnancami sú uzatvárané štandardné pracovné zmluvy. Pri vzniku pracovného pomeru je každý zamestnanec informovaný o pracovných podmienkach a o právach a povinnostiach spojených s jeho pracovným pomerom stanovených Zákonníkom práce, pri?om osobitná pozornos? je venovaná presným informáciám o charaktere a ?innostiach, ktoré má plni?.

Pri personálnom riadení a rozvoji a tiež pri výbere uchádza?ov sa všetky rozhodnutia opierajú o to, ?i vlastnosti uchádza?a zodpovedajú požadovanému pracovnému profilu (napr. v prípade presunu na inú pracovnú pozíciu) alebo sú výsledkom zhodnotenia zásluh (napr. pri odme?ovaní na základe dosiahnutých výsledkov).

Vz?ahy k zamestnancom sú založené na rešpektovaní základných ?udských práv. S každým zamestnancom pracujúcim pre MEVAK a.s. za zaobchádza s úctou a dôstojnos?ou. Skúmanie osobného presved?enia, priorít a sklonov zamestnancov a vo všeobecnosti ich súkromného života nie je dovolené. Právne predpisy zakazujú podávanie informácií alebo zverej?ovanie osobných údajov bez predchádzajúceho súhlasu dotknutého zamestnanca s výnimkou prípadov, ke? je takéto konanie v súlade so zákonom.

Zamestnanci MEVAK a.s. sú vzdelávaní na základe špecifických potrieb ich profesionálneho rozvoja. Podnikové vzdelávanie je zabezpe?ené  pre jednotlivé fázy kariéry zamestnanca (napr. novoprijatí pracovníci sú oboznámení s podnikom a jeho podnikaním, zatia? ?o prevádzkový personál sa vzdeláva priebežne).

Manažment spolo?nosti vytvára pre zamestnancov priestor na slobodné a vo?né vyjadrovanie vlastného názoru.

MEVAK a.s. sa zaujíma o to, aby systém odme?ovania zamestnancov bol odborný a spravodlivý.

MEVAK a.s. sa snaží preventívnymi ?innos?ami chráni? zdravie a bezpe?nos? zamestnancov, dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpe?nosti pri práci.

3. Záväzok zamestnancov vo?i zamestnávate?ovi

Pri realizácii úloh sú zamestnanci MEVAK a.s. povinní kona? v dobrej viere, plni? záväzky, ktoré prijali podpisom pracovnej zmluvy a dodržiava? pravidlá správania.

Zamestnanci MEVAK a.s. musia pozna? a presadzova? informa?nú bezpe?nos?, aby zabezpe?ili integritu, dôvernos? a dostupnos? informácií. Pri príprave svojich vlastných dokumentov musia používa? jasný, objektívny a úplný jazyk a súhlasi? s kontrolou zo strany svojich spolupracovníkov, nadriadených alebo tretích osôb oprávnených na túto ?innos?.

Všetci zamestnanci sú povinní vyvarova? sa situácií, ktoré môžu vies? ku konfliktu záujmov a zdrža? sa toho, aby vo svoj prospech využili podnikate?ské príležitosti, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojich pracovných povinností.

Zamestnanci MEVAK a.s. chránia majetok spolo?nosti a nepoužívajú ho na súkromné ú?ely.

Každý zamestnanec zachováva ml?anlivos? o interných záležitostiach spolo?nosti aj po ukon?ení pracovného pomeru.

4. Záväzok vo?i zákazníkom a obchodným partnerom

MEVAK a.s. sa zaväzuje, že nebude svojvo?ne diskriminova? svojich zákazníkov. Vz?ah so zákazníkom je založený na úcte a profesionalite.

MEVAK a.s. sa zaväzuje ochra?ova? dôvernos? informácií získaných od zákazníkov.

Spolo?nos? MEVAK sa zaväzuje, že bude dodáva? kvalitné výrobky, ktoré zodpovedajú požiadavkám zákazníka. Spolo?nos? bude vždy primeraným spôsobom reagova? na návrhy, reklamácie  a s?ažnosti zákazníkov.

5. Vz?ahy ku konkurencii

MEVAK a.s. neuplat?uje žiadnu formu nekalej sú?aže , nesnaží sa ne?estným a nelegálnym spôsobom zis?ova? rôzne údaje a informácie od konkurencie, rešpektuje pravidlá upravujúce konkuren?né vz?ahy. Ku konkurencii sa práva ?estne, v súlade s dobrými mravmi sú?aženia a zachovania dobrého mena.

6. Vz?ahy k štátnym a vládnym orgánom, regiónu a spolo?nosti

MEVAK a.s. sa zaväzuje správa? sa zodpovedne vo vz?ahu k štátnym a vládnym orgánom a poskytova? im pravdivé a v?asné informácie.

MEVAK a.s. sa zaväzuje plati? všetky dane, ktoré je povinná plati?, dodržiava? všetky záväzné vládne ale aj miestne nariadenia.

MEVAK a.s. prispieva k ekonomickému rastu a zvyšovaniu životnej úrovne regiónu a celej spolo?nosti.

7. Konflikt záujmov

Ide o akúko?vek situáciu, ke? súkromné aktivity zamestnanca alebo jeho príbuzných ohrozujú záujmy MEVAKu a.s.

Za konflikt záujmov sa považuje aj to, ke? niektorý zo zamestnancov spolo?nosti vykonáva podnikate?skú ?innos? podobnú ako MEVAK a.s. bez súhlasu zamestnávate?a.

8. Ochrana informácií spolo?nosti

Zamestnanci MEVAK a.s. sú povinní chráni? informácie, ktoré patria spolo?nosti alebo ktoré súvisia s jej podnikate?skými aktivitami. Takéto informácie sa považujú za dôverné a môžu sa využíva? iba na pracovné ú?ely a nie na osobné ciele.

9. Záväznos? Etického kódexu

Etický kódex na vz?ahuje na všetkých zamestnancov MEVAK a.s., ako aj  všetkých ktorí reprezentujú alebo vystupujú v jej mene.

Všetci zamestnanci sú povinní správa? sa tak, aby nedošlo k porušeniu Etického kódexu MEVAK a.s.

V prípade zistenia porušenia ustanovení Etického kódexu sú všetci, ktorí sa o porušení dozvedia, povinní túto skuto?nos? nahlási? svojmu nadriadenému.

Porušenie Etického kódexu sa postihuje pod?a závažnosti jeho porušenia morálnymi sankciami, prípadne inými sankciami v súlade so Zákonníkom práce.

Vo vz?ahu k totožnosti jednotlivca, ktorý informáciu poskytol, je zaru?ená dôvernos? s výnimkou prípadov ustanovených zákonom.

Oznámenia môžu by? podávané nasledovne:

E-mail: mevak(at)mevak.sk

Listom na adresu: Etický kódex, MEVAK a.s., Biovetská 32, 949 91 Nitra