Kontaktné údaje


MEVAK a.s.

Biovetská 32               I?O: 31412718
P. O. Box 29/c            DI?: 31412718/627
949 91 Nitra               I? DPH: SK2020405376 
Slovak republic           Bankové spojenie: TATRABANKA, a. s., Nitra, ?. ú?tu: 2624291458/1100

Registrácia: Obchodný register: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sa, vložka ?íslo: 101/N

E-mail: mevak(at)mevak.sk
Web stránka: www.mevak.sk

  • Sekretariát

Tel.:   +421 37 651 7914
Fax:   +421 37 651 5422
E-mail: mevak(at)mevak.sk

  • Stredisko prenájmu a správy areálu

Ing. Peter Jedlovský
Tel.:    +421 37 651 0215
           +421 905 367 691
Fax:    +421 37 651 5422
E-mail: jedlovsky(at)mevak.sk

  • Stredisko obchodu

Tel.:   +421 37 651 0215
         +421 917 377 466
E-mail: obchod(at)mevak.sk

Podstránky

Vyh?adávanie